PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: fizjoterapia

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 525 01 51
E-mail: sekretariat-ioz@ansleszno.pl

Opis kierunku

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie

Tryb studiów: studia stacjonarne

Czas trwania: 10 semestrów

Kierunek FIZJOTERAPIA związany jest z ochroną zdrowia, likwidacją skutków lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego i działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Fizjoterapia jest nieodłącznym elementem usprawniania pacjentów w powrocie do funkcjonowania po leczeniu operacyjnym, długim unieruchomieniu po urazach, w postępowaniu leczniczym w chorobach przewlekłych, wadach genetycznych i różnych dysfunkcjach wrodzonych. Po ukończeniu tego kierunku będziecie mogli podjąć pracę na różnych stanowiskach zgodnie z zainteresowaniami, pogłębiać swoją wiedzę na kursach doskonalących, prowadzić profilaktykę prozdrowotną, promować zdrowie, pracować w ośrodkach sportowych.

Sylwetka absolwenta

Obecnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny. Ukończenie studiów magisterskich i uzyskanie prawa wykonywania zawodu w zakresie fizjoterapii daje silną pozycję na rynku pracy zarówno w sektorze prywatnym oraz publicznym.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w jednostkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucjach prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji. Absolwent kierunku fizjoterapia nabywa również uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).  

Ponadto uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Uzyskane kwalifikacje

Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty dokładnie określa kwalifikacje zawodowe fizjoterapeuty.

1. Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym

2. Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

1) diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
2) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
3) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
4) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
5) zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991);
6) dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
7) nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;

8)prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
9) wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
10) nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

3. Za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty uważa się również:
1) nauczanie zawodu fizjoterapeuty oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów;
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii;
3) kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty;
4) zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Perspektywy zatrudnienia

Sektor medyczny:

- szpitale – oddział neurologii, ortopedii, chirurgii, chorób wewnętrznych, paliatywny

- zakłady fizjoterapii

- hospicja

- prywatne gabinety fizjoterapii

- sanatoria

- ośrodki pomocy społecznej dla dzieci, dorosłych

- domy opieki długoterminowej

- domy opieki nad osobami starszymi

- firmy medyczne i farmaceutyczne (przedstawiciel medyczny/farmaceutyczny)

Sektor SPA i WELNESS:

- Centra SPA

- kluby sportowe

- kliniki medycyny estetycznej

Sektor edukacji:

- szkoły, przedszkola specjalne

- ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW)

- współpraca z logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym

- stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami

- fundacje

Sektor naukowo-administracyjny:

- uczelnie wyższe (pracownik naukowo-badawczy)

- pracownik administracyjny ZUS, NFZ, itp.

Przebieg i organizacja praktyk

 • Praktyka asystencka - 150 godzin (5 punktów ECTS) - nie wcześniej niż po drugim semestrze studiów
 • Wakacyjna praktyka z kinezyterapii - 300 godzin (11 punktów ECTS)- nie wcześniej niż po czwartym semestrze studiów,
 • Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godzin (4 punkty ECTS) - nie wcześniej niż w trakcie piątego semestru studiów,
 • Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godzin (7 punktów ECTS)- nie wcześniej niż po szóstym semestrze studiów,
 • Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godzin (4 punkty ECTS)- nie wcześniej niż w trakcie siódmego semestru studiów,
 • Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godzin (7 punktów ECTS)- nie wcześniej niż po ósmym semestrze studiów,
 • Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu praktyka semestralna- 510 godzin (20 punktów ECTS)  - w trakcie dziesiątego semestru studiów.

Praktyki będą odbywać się głównie w okresie przerwy wakacyjnej. Kierunkowy Opiekun Praktyk kieruje studenta do wybranej, profilowanej placówki medycznej w celu realizacji programu praktyk. W wybranych sytuacjach istnieje możliwość samodzielnego wskazania przez studenta placówki do realizacji praktyk po uzyskaniu zgody Kierunkowego Opiekuna Praktyk.

Miejsca odbywania zajęć

- zajęcia z biomedycznych podstaw fizjoterapii odbywają się na uczelni (anatomia   prawidłowa i funkcjonalna, biomechanika, genetyka, biologia medyczna, itd.)

- zajęcia z nauk ogólnych odbywają się na uczelni (historia fizjoterapii, psychologia, podstawy prawa, itp.)

- zajęcia z podstaw fizjoterapii odbywają się w pracowniach zawodowych na uczelni (kinezyterapia, masaż, terapia manualna, medycyna fizykalna, itd.)

- zajęcia z fizjoterapii klinicznej odbywają się w pracowniach na uczelni oraz w szpitalach i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku

Anatomia prawidłowa i funkcjonalna

Fizjologia człowieka

Masaż

Kinezyterapia

Medycyna fizykalna

Metody specjalne fizjoterapii

Terapia manualna

Fizjoterapia w dysfunkcjach układu ruchu

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych

Fizjoterapia w pediatrii i wieku rozwojowego

Diagnostyka i planowanie fizjoterapii

Joga

Dokumentacja fizjoterapeutyczna

Dodatkowe informacje

• studenci przez rozpoczęciem pierwszych praktyk zawodowych są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu na WZW typu B
• studenci przed rozpoczęciem pierwszych praktyk zawodowych są zobowiązani do wykonania badania kału na nosicielstwo.
• wybrane przedmioty praktyczne będą realizowane jako ćwiczenia poza Uczelnią w wybranych placówkach medycznych, sanatoriach, Domach Opieki, itp.

Dlaczego warto wybrać kierunek Fizjoterapia?

 • Dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni kinezyterapii, terapii manualnej i masażu, biomechaniki i badań funkcjonalnych, medycyny fizykalnej, sali do ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych oraz sal wykładowych, znajdujących się w głównym budynku PWSZ w Lesznie.
 • Dostęp do bardzo dobrej bazy klinicznej umożliwiającej realizację zajęć z pacjentami (szpitale, NZOZ).
 • Możliwość praktykowania w zespołach terapeutycznych (lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog).
 • Praktyki są realizowane w szpitalach i placówkach świadczących usługi fizjoterapeutyczne.
 • Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bibliotekę z najnowocześniejszymi metodami wyszukiwania pozycji naukowych oraz dużą bazę bibliograficzną.
 • Możliwość nauki języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz możliwość wyboru drugiego języka obcego.
 • Możliwość uczestniczenia w programie Erasmus.
 • Możliwość rozwijania zainteresowań w ramach Studenckiego Koła Naukowego.
 • Dla aktywnych sportowo działa Akademicki Związek Sportowy.
 • Prężnie działający Samorząd Studencki.
 • Wybór studiów na kierunku fizjoterapia umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.