PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 Instytut Pedagogiczny
ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 517 i 518
Telefon: 65 525 01 36, 65 528 78 69
E-mail: sekretariat-ipe@ansleszno.pl


Plany studiów

 

Dołącz do grupy na facebooku: 
Rekrutacja 2022/23 - Pedagogika

Odwiedź stronę, polub 
fanpage Instytutu Pedagogicznego

 

Koła Naukowe:
Samorząd Instytutu Pedagogicznego

Koło Naukowe Pedagogów

Opis kierunku

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie. 

Tryb studiowania: stacjonarny (studia bezpłatne).

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów).

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowują do pracy z małymi dziećmi – zarówno w przedszkolach, klasach I-III szkoły podstawowej, jak i placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.

Absolwenci wyposażeni są w zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, uwzględniającej indywidualizowanie oddziaływań ze względu na specyficzne potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

W toku studiów zyskują przygotowanie do diagnozowania dzieci i środowisk wychowawczych, projektowania i ewaluowania zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Rzetelne przygotowanie metodyczne absolwentów w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, muzycznej czy plastyczno-technicznej, połączone w gruntowną wiedzą ogólnopedagogiczną składają się na sylwetkę absolwenta gotowego do innowacyjnej pracy w warunkach współczesnego świata.

Uzyskane kwalifikacje

Studia są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela (nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej – klasy I-III szkoły podstawowej) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.890).

Przebieg i organizacja praktyk

Liczba godzin praktyk: 500

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 500 godzin. Studenci odbywają je w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, żłobkach i klubach malucha.

Student realizuje praktykę wychowawczo-dydaktyczną w formie praktyki śródrocznej skorelowanej z przedmiotem Pedagogiczne warsztaty zawodoznawcze podczas I, II, III oraz IV semestru studiów. Realizacja praktyk śródrocznych pozostaje w ścisłej korelacji z zajęciami teoretycznymi oraz metodycznymi.

Praktyki śródroczne są realizowane jako osobne zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz inne osoby będące nauczycielami przedszkoli lub szkół, z którymi uczelnia zawarła umowy. Praktyki te są realizowane w uczelni, w szkole ćwiczeń oraz innych placówkach.

Student III roku (szósty semestr), IV roku (ósmy semestr), V roku (dziesiąty semestr) realizuje praktykę zawodową w wybranych przez siebie placówkach, zgodnych z wybranym kierunkiem studiów.

Miejsca odbywania zajęć

Instytut Pedagogiczny na potrzeby wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych oraz seminariów korzysta z bazy dydaktycznej Uczelni. Z kolei na potrzeby zajęć o charakterze praktycznym Instytut wykorzystuje sale, które umożliwiają realizację zadań w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego, odzwierciedlający codzienne sytuacje zawodowe. Do sal tych należy Pracownia pedagogiczna (sala 529) wyposażona m.in. w sprzęt multimedialny (w tym dziennikarski) oraz instrumenty muzyczne; Sala prób chóru (sala 117 w Auli Comeniana), w której znajduje się scena, przestrzeń do zajęć warsztatowych lub dla publiczności do około 50 osób, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie oraz rekwizyty i kostiumy teatralne oraz pracownie komputerowe (sala 332 i 531), w których znajduje się między innymi tablica interaktywna.

Zajęcia warsztatowe odbywają się także w lokalnych instytucjach pedagogicznych (przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach).

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku

1. Psychologia ogólna.

2. Pedagogika dziecka.

3. Strategie i style uczenia się.

4. Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka.

5. Warsztat zabawy.

6. Edukacja zdrowotna.

7. Pedagogika czasu wolnego.

8. Instytucje opieki, wychowania i pomocy rodzinie.

9. Umiejętności interpersonalne.

10. Kompetencje polonistyczne/matematyczne/przyrodnicze/muzyczne nauczyciela.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Studia trwają dziesięć semestrów (pięć lat). Prowadzone są w trybie stacjonarnym i są bezpłatne.
Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nadają kwalifikacje pedagogiczne.
Od roku akademickiego 2019/2020 studia te są oferowane w ramach nowego kierunku (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), a nie jako specjalność na kierunku pedagogika.
Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Dzięki temu już od początku studiów będziesz zdobywać umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa oraz współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi w różnym wieku.

Studia to jednak nie tylko warsztaty, ćwiczenia i wykłady przewidziane w planie studiów. Studiując Pedagogikę w ANS w Lesznie masz możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach w czasie wolnym. Przy Instytucie prężnie działa Samorząd oraz Koło Naukowe Pedagogów. Studia w PWSZ w Lesznie to także możliwość działalności w Grupie teatralnej „LeŻak”, Akademickim Związku Sportowym (należącym do krajowej czołówki w klasyfikacji PWSZ-ów), Akademickim Klubie Filmowym i wielu innych. Dodatkową formą samorozwoju jest możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych.

Więcej informacji na temat rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 uzyskasz na stronie internetowej www.pedagogika.pwsz.edu.pl (zakładka Strefa kandydata), na stronie na Facebooku www.facebook.com/ippwszleszno oraz w grupie na Facebooku Rekrutacja 2022/2023 Pedagogika PWSZ Leszno

https://www.facebook.com/groups/385582198592780/