Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Bezpieczeństwo narodowe

Instytut Gospodarki
ANS w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 73
E-mail: sekretariat-ig@ansleszno.pl 

Kierunek studiów: bezpieczeństwo narodowe
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Czas trwania: 6 semestrów

Ścieżki dyplomowania:

Przygotowanie do służby w Policji – program studiów realizowany jest na podstawie umowy z Komendą Główną Policji, dzięki czemu studenci zrealizują część podstawowego szkolenia zawodowego, co w ciągu roku od ukończenia studiów pozwoli im na odbycie skróconego kursu podstawowego w przypadku wstąpienia do służby w Policji.
Zarządzanie kryzysowe z elementami obronności – program umożliwiający uzyskanie szerokiego spektrum kwalifikacji otwierających ścieżkę kariery zarówno w służbach mundurowych (m.in. Siłach Zbrojnych RP, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej), jak i działach jednostek rządowych i samorządowych zajmujących się gwarancją bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe uzyska tytuł zawodowy licencjata i będzie posiadał gruntowną wiedzę teoretyczną w zakresie tej dziedziny, ale także uzyska praktyczne przygotowanie do wykonywanego w przyszłości zawodu. Ukończenie tego kierunku studiów stanowi przewagę (dodatkowe punkty) w procesie rekrutacji do pracy w służbach mundurowych. Z kolei dla osób już zatrudnionych w sektorze bezpieczeństwa będzie szansą na zdobycie wyższego wykształcenia, a tym samym kolejnych stopni awansu zawodowego. Możliwości zatrudnienia dla absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe związane są ze strategicznymi kierunkami rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego. Potencjalne miejsca pracy to przede wszystkim służby i instytucje rządowe i samorządowe oraz inne podmioty prawne, których zadaniem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, prowadzenie działań ratowniczych oraz ochrona ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe będzie miał możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia, realizowanych w wiodących uczelniach uniwersyteckich w kraju oraz w Akademii Sztuki Wojennej (dawniej Akademii Obrony Narodowej).

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta


Za najważniejsze potencjalne miejsca pracy absolwenta należy uznać:

 • rządowe instytucje publiczne,
 • samorządowe instytucje publiczne (urzędy gmin, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne),
 • zespoły zarządzania kryzysowego,
 • Policja, Straż Gminna, Miejska, Służba Celna, Służba Graniczna, Służba Ochrony Kolei, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Siły Zbrojne RP,
 • Straż Pożarna,
 • agencje ochrony osób i mienia,
 • biznes, służby i organizacje społeczne, organizacje międzynarodowe, w tym UEP

Praktyki

Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze 960 godzin, w semestrach IV, V i VI. Plan zajęć jest skonstruowany w taki sposób, aby student w tym czasie mógł skoncentrować się niemal wyłącznie na realizacji praktyki. Co do zasady praktyki realizowane są w okresie zajęć dydaktycznych, natomiast na wniosek studenta, w uzasadnionych przypadkach, realizacja praktyki możliwa jest również w okresie wakacyjnym. Istotny jest również fakt, że wszelkiego rodzaju służba lub praca zawodowa związana z sektorem bezpieczeństwa zaliczana jest do okresu praktyki. Jest to szczególnie ważne dla osób podejmujących studia w trybie niestacjonarnym. W zakresie przyjmowania studentów na praktyki. uczelnia posiada porozumienia z takimi instytucjami jak: Policja, Wojsko Polskie, jednostki samorządu terytorialnego, prywatne agencje ochrony osób i mienia.

Dodatkowe informacje

Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby zajęcia były dla studentów ciekawe i atrakcyjne. Dlatego w trakcie cyklu kształcenia przewidzianych jest kilka wizyt studyjnych w instytucjach odpowiedzialnych za gwarancję bezpieczeństwa w regionie. Stąd istnieje możliwość, że studenci będą musieli pokryć drobne wydatki związane z transportem na miejsce zajęć wyjazdowych.

Dlaczego warto wybrać bezpieczeństwo narodowe?

Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie nieustannie dostosowuje ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy. Utworzenie kierunku bezpieczeństwo narodowe jest odpowiedzią na fakt, że zapotrzebowanie na specjalistów sektora bezpieczeństwa stale rośnie. Podstawowym źródłem informacji potwierdzającym powyższe twierdzenie są wyniki badań opublikowanych już w 2009 roku przez PARP, „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”, z których jasno wynika, że zawody związane z bezpieczeństwem znajdują się w grupie tzw. zawodów przyszłości. Ich rosnąca rola wynika m.in. ze wzrostu zagrożeń terrorystycznych oraz wzrostu przestępczości spowodowanego polaryzacją  i rozwarstwieniem społeczeństw.

Badania przeprowadzone na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2012 r. opublikowane w raporcie „Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji Strategii EUROPA 2020” wskazały kierunki studiów związanych z bezpieczeństwem jako te, na które wystąpi zapotrzebowanie w ciągu najbliższych lat zgodnie z tendencjami regionalnego rynku pracy.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że zarówno efekty kształcenia, jak i program studiów oraz program praktyk zawodowych był konsultowany z przedstawicielami takich instytucji, jak:

 • Komenda Miejska Policji w Lesznie,
 • Komenda Straży Miejskiej w Lesznie,
 • Urząd Miasta Leszna, Wydział Zarządzania Kryzysowego,
 • Agencja Ochrony „Glock” w Lesznie.

Praca w służbach mundurowych, choć wyjątkowo stresująca, przynosi wiele satysfakcji i daje gwarancję stabilizacji finansowej. Wyższe wykształcenie w tej branży otwiera nowe ścieżki kariery i zwiększa szansę na awans.

Największym atutem kierunku bezpieczeństwo narodowe w naszej uczelni jest fakt, że zajęcia teoretyczne prowadzone są przez renomowanych profesorów z bogatym dorobkiem naukowym, natomiast zajęcia praktyczne przez osoby zawodowo związane z Policją, Wojskiem oraz innymi jednostkami odpowiedzialnymi za zwalczanie sytuacji kryzysowych. Aktualnie tworzone jest laboratorium kryminalistyczne, a studenci mieli już możliwość wykonywać czynności charakterystyczne dla pracy technika kryminalistyki dzięki znajdującej się na wyposażeniu uczelni teczce kryminalistycznej. Uczyli się m.in. ujawniać oraz zabezpieczać ślady linii papilarnych pod względem formalno-procesowym.