Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego

Misją Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego jest stworzenie możliwości rozwoju i samorealizacji studentom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.
Koło działa pod patronatem Instytutu Gospodarki ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie a nadzór nad nim i opiekę naukową sprawuje Opiekun Naukowy dr inż. Michał Szaryk.

Cele Koła są następujące:

 • rozwijanie wiedzy z zakresu polityki rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem polityki regionalnej, polityki spójności, polityki przestrzennej, inicjatyw i współpracy międzynarodowej, systemów zarządzania rozwojem,
 • integracja wiedzy ekonomicznej z innymi dyscyplinami nauki,
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie wyznaczonym problematyką Koła,
 • tworzenie możliwości współpracy z innymi Kołami, w szczególności o podobnym charakterze, działającymi w ramach innych uczelni krajowych i zagranicznych,
 • umożliwienie możliwie wszechstronnego rozwoju osobowości członków Koła, z poszanowaniem propozycji zgłaszanych przez jego członków,
 • wykształcenie odpowiedzialnej, twórczej kadry przyszłych animatorów życia społeczno – gospodarczego,
 • stworzenie możliwości kontaktów członków Koła z praktykami i instytucjami życia społeczno - gospodarczego. 

 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu Koła,
  cykliczne spotkania członków Koła,
 • udział w Konferencjach Kół Naukowych,
 • współpracę z Instytutem Gospodarki z pozostałymi Instytutami ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie oraz z instytutami, katedrami, zakładami innych jednostek badawczo-dydaktycznych w Polsce i za granicą. 

Studenckie Koło Naukowe „Samorządowiec” rozpoczęło działalność począwszy od semestru letniego w roku akademickim 2012/2013. Jego misją jest wszechstronna pomoc w rozwoju intelektualnym studentów zainteresowanych zarządzaniem oraz funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Podstawowe cele KN sformułowano natomiast następująco:

 • popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej gospodarki komunalnej,
 • integracja ekonomii z innymi dyscyplinami nauki, w szczególności prawem, ekologią i planowaniem przestrzennym,
 • tworzenie możliwości współpracy z Kołami o podobnym charakterze działającymi w innych uczelniach,
 • kształcenie kadry przyszłych animatorów życia politycznego i społeczno-gospodarczego, 
 • umożliwianie bezpośrednich kontaktów z administracją publiczną i jednostkami branżowymi. 

Przyjęto jednocześnie zasadę, że powyższe cele są realizowane poprzez:

 • organizowanie wyjazdów terenowych, wizji lokalnych, spotkań, seminariów oraz innych form poszerzania zasobu wiedzy i umiejętności,
 • wewnętrzne prelekcje i dyskusje członków poświęcone zagadnieniom gospodarki komunalnej,
 • prowadzenie serwisu informacyjnego na stronie internetowej Instytutu Gospodarki ANS w Lesznie.