Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie to studia drugiego stopnia o profilu praktycznym odbywające się w trybie stacjonarnym dla pracujących. Trwają cztery semestry i kończą się nadaniem stopnia magistra.

W ramach kierunku studenci mają do wyboru dwie specjalności:
- Zarządzanie przedsiębiorstwem
- Menedżer transportu i spedycji.

Koncepcja kształcenia na kierunku Zarządzanie oparta jest na wieloletnim doświadczeniu Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr dla współczesnych przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych, laboratoriów komputerowych oraz licznych prac projektowych kierowanych przez doświadczonych praktyków z danych dziedzin.

Kierunek studiów Zarządzanie jest odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie rynku pracy na wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską, której kompetencje łączą znajomość procesów ekonomicznych, społecznych i zarządczych z nowoczesną, kompleksową i szeroką wiedzą z różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami. Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do sprawnego zarządzania organizacjami. W ramach prowadzonych specjalności kształci się specjalistów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami różnych branż, w tym transportowej i spedycyjnej.

Specjalności na kierunku:

Zarządzanie przedsiębiorstwem – wiedza i umiejętności studenta ukierunkowane są na zagadnienia związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim, prawem pracy, zarządzaniem strategicznym, współczesnymi koncepcjami zarządzania, zarządzaniem produktami i usługami czy kompetencjami dla Przemysłu 4.0.

Menedżer transportu i spedycji – wiedza i umiejętności studenta ukierunkowane są na zagadnienia związane z zarządzaniem procesami transportu i spedycji, zarządzaniem i optymalizowaniem zapasów w łańcuchu dostaw, zarządzaniem przedsiębiorstwem transportowym, wyborem efektywnej strategii rynkowej przedsiębiorstwa branży TSL.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych organizacji oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także umiejętności menedżerskie oraz umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych za pomocą metod i technik zarządzania.

Absolwenci specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem kształcą się w zakresie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych powiązanych z zasobami przedsiębiorstwa na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Absolwenci specjalności Menedżer transportu i spedycji kształcą się w zakresie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych w zakresie optymalizacji i racjonalizacji obsługi transportowej i spedycyjnej na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

 

Praktyki

Liczba godzin praktyk: 480

W przeciągu 4 semestrów student realizuje 480 godzin praktyki zawodowej w potencjalnym miejscu zatrudnienia. Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy menedżera w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa i pomoc w znalezieniu najbardziej optymalnej ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Praktyki zawodowe realizowane są w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami różnych branż będącymi liderami biznesowymi na rynku lokalnym.

 

Dlaczego warto wybrać zarządzanie?

Kierunek Zarządzanie łączy teorię z najnowszymi trendami w biznesie uwzględniając unijne standardy edukacji menedżerskiej i wymagania rynku pracy.

Absolwenci tego kierunku to przyszli liderzy, poszukiwani specjaliści i menedżerowie przygotowani do pracy w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Na zajęciach uczymy analitycznego myślenia, optymalnych sposobów rozwiązywania problemów oraz tego jak skutecznie wykorzystać wiedzę ekonomiczną by z sukcesem prowadzić własną firmę.