Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Biuro Rekrutacji

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@ansleszno.pl

Od kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich wymagane są następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na I rok studiów - dokument generowany automatycznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych - przejdź do rejestracji
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony).
  3. Świadectwo maturalne.
  4. Kandydaci z Maturą  Międzynarodową (IB) i  kończący  zagraniczne   szkoły średnie zamiast świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej składają stosowne zaświadczenie.
  5. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (dotyczy kierunków: Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia, Mechatronika).
  6. Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami opisanymi w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów-fotografia załączana do systemu IRK - sprawdź wymagania dotyczące fotografii
  7. W przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie (z uwagi na późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości.
  8. Oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej, oryginał dokumentu potwierdzającego znajomość języków obcych (certyfikaty, egzaminy państwowe) i dokument potwierdzający klasę mistrzowską - dotyczy osób, które takie dokumenty posiadają.
  9. W przypadku kandydatów niepełnoletnich - oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego - pobierz druk oświadczenia
  10. Od kandydatów na kierunki: Fizjoterapia, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Uczelnia może wymagać przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

W celu złożenia dokumentów o przyjęcie na studia, NIE JEST wymagane przedstawienie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

UWAGA!

Wyżej wymienione dokumenty należy załączyć w formacie pdf. lub jpg. do systemu rekrutacyjnego w wyznaczonych terminach.

Uwagi dotyczące zaświadczeń lekarskich

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunków: Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia, Mechatronika)

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię - skierowanie jest do odbioru w Biurze Rekrutacji.

UWAGA!

Badania w Lesznie wykonywane są w Leszczyńskim Centrum Medycznym Ventriculus Sp. z o.o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno, tel. 65-547-69-93 - od poniedzałku do piątku od godz. 11:00 po wcześniejszej rejestracji na dany dzień.

Wykaz pozostałych placówek wykonujących bezpłatne badania dla kandydatów na studia znajduje się https://wcmp.pl/wykaz-jednostek-wykonujacych-bezplatne-badania-uczniow.html